Privacyverklaring

Stichting Groundwork is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als jij je inschrijft voor één van onze trainingen of opleidingen of als je iets bestelt via de webshop, vragen wij je om je persoonsgegevens. We vragen alleen wat strikt noodzakelijk is om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we vragen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Het kan daarnaast zijn dat je ons actief persoonsgegevens verstrekt, in correspondentie of per telefoon. Deze gegevens en de persoonsgegevens slaan we op, mits deze bijdragen aan onderstaande doelstellingen:

  • Het afhandelen van jouw betaling 
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie die relevant is voor je deelname
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en hoe je gegevens kunt verwijderen

Groundwork bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Wens je geen nieuwsbrieven meer te ontvangen, schrijf je met één klik uit en worden je gegevens verwijderd. Wens je helemaal verwijdert te worden uit het systeem, neem dan contact met ons op via info@groundwork.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groundwork verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groundwork gebruikt cookies. Lees hier onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groundwork en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@groundwork.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Groundwork wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groundwork neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@groundwork.nl.

Vragen of feedback

Heb je vragen of feedback over dit privacybeleid? Neem contact met ons op:
www.groundwork.nl 
Postbus 8140 
6710AC Ede
085-3034220 | info@groundwork.nl

Versie: februari 2020

🍪
Groundwork maakt gebruik van cookies om jou een optimale bezoekerservaring te bieden en jouw surfgedrag te meten. Pas voorkeuren aan